Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dodano 21.01.2015
Zarządzenie nr 8/15 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku

w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku


Na podstawie § 12 i 23 ust. 2 i 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości   z dnia 11 września 2014r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. 2014.1218.)

zarządza się co następuje:

§ 1

W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są co najmniej przez 6 godzin w czasie urzędowania prokuratury, a w każdy poniedziałek do godz. 1800.

§ 2

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują w dni urzędowania prokuratury od poniedziałku do piątku od godz. 900 do godz. 1500, oraz poza godzinami urzędowania w poniedziałek do godz. 18 00 wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury .

§ 3

  1. Przyjęcia interesantów przez Prokuratora Apelacyjnego lub jego Zastępców  następują wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Apelacyjnego. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora.
  2. O terminie przyjęcia powiadamia się interesanta.

§4

Ewidencję przyjęć interesantów prowadzi Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur.

  1. Wzór ewidencji przyjęć interesantów określa załącznik Nr. 1

§5

  1. W ewidencji przyjęć interesantów prokurator przyjmujący interesanta wpisuje dane wskazane w załączniku nr 1.
  2. Z przyjęcia skargi lub wniosku dodatkowo sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik nr 2. Sporządzenie protokołu odnotowuje się w ewidencji przyjęć interesantów w rubryce „ treść sprawy”

§6

             Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Apelacyjną w

             Gdańsku.

§7

            Traci moc zarządzenie 35/12 Prokuratora Apelacyjnego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

            dni i godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków